دسته بندی لری

تی به ره

بهروز صالحوند

3315375

لری٬ محلی ایرانی٬

عروس برون حنابنان

احمد علی رضایی

5512403

لری٬ محلی ایرانی٬

آخ جونم

اوستا عزیز

5514295

لری٬ محلی ایرانی٬

جیران جیران

اوستا خدا کرم

5514294

لری٬ محلی ایرانی٬

بمیرم سی

احمد علی رضایی

5512373

لری٬ محلی ایرانی٬

بلالم

احمد چرخی

5514296

لری٬ محلی ایرانی٬

چش تر

سیف الدین آشتیانی

2211752

لری٬ محلی ایرانی٬

بنا بنا

احمد علی رضایی

5512375

لری٬ محلی ایرانی٬

آرزو

بهمن اسکینی

2211723

لری٬ محلی ایرانی٬

چوب بازی

نورالله مومن نژاد

5513865

لری٬ محلی ایرانی٬

آستاره

امید محمودی

3312193

لری٬ محلی ایرانی٬

آستاره

بهروز صالحوند

3315369

لری٬ محلی ایرانی٬

چهار مضراب دوستی

احمد علی رضایی

5512369

لری٬ محلی ایرانی٬

بهاره گل

اسفنديار رنجبري

221399

لری٬ محلی ایرانی٬

بهار اوید

کرمعلی دینارونی

5513707

لری٬ محلی ایرانی٬

بهاره لرستان

امیر جاهد

221398

لری٬ محلی ایرانی٬

بهشت مال

بهروز صالحوند

3315370

لری٬ محلی ایرانی٬

مانترا

پندار

3315414

لری٬ محلی ایرانی٬

دستمال بازی

نورالله مومن نژاد

5513864

لری٬ محلی ایرانی٬