دسته بندی شمالی

بخوان یار

رضا قلی زاده

221375

شمالی٬ محلی ایرانی٬

ته و ماه

رضا تیموری

3315735

شمالی٬ محلی ایرانی٬

تی تی کو تی تی

فریدون پور رضا

5512493

شمالی٬ محلی ایرانی٬

جان مار

کاظم حسینی

3315740

شمالی٬ محلی ایرانی٬

2هاوار هاوار

آرمین فریدی

5515476

شمالی٬ محلی ایرانی٬

جانان

اسماعیل عبدی

3313392

شمالی٬ محلی ایرانی٬

جلوداری

نور محمد طالبی

5513820

شمالی٬ محلی ایرانی٬

جلویی

نور محمد طالبی

5513829

شمالی٬ محلی ایرانی٬

بگردم لیلی ره

حسین زمان

3316249

شمالی٬ محلی ایرانی٬

بعد ته

علی هاشمی چلابی

3316419

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چار بیداری

ارسلان طیبی

3313515

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چارودارون

آرمین فریدی

5515475

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چارویداری

گروه شواش

5516182

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چار بیداری

سیاهدشتی

3314677

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چار بیداری حال

نورالله علیزاده

5515826

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چاربداری آوازی

کیوان پهلوان

7713297

شمالی٬ محلی ایرانی٬

بلاره

کاظم حسینی

3315745

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چاربداری ضربی 1

کیوان پهلوان

7713292

شمالی٬ محلی ایرانی٬

چاربداری ضربی 2

کیوان پهلوان

7713293

شمالی٬ محلی ایرانی٬