دسته بندی بختیاری

تونی مشکه1

احمد تونی

4416082

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

تونی مشکه2

احمد تونی

4416084

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

تی افتو

رحیم عدنانی

5511229

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

برافتو

کوروش اسدپور

4415728

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

مرجنگه

کاکاخان حسنی

5512400

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

برافتو.قطعه دوم

کوروش اسدپور

4415729

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

برداشت و چوب بازی

کاکاخان حسنی

5512626

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

جستجو

فرهاد بیژن پور

4417634

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

جمشید

ابوالقاسم دهقانی

5513454

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

جونم

بیژن نعمتی

5511168

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

جونم

کاکاخان حسنی

5512635

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بلال

نجف قلی ماهوری

5513453

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بگذشت

امیر ملک مسعودی

4415254

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بگذشت1

امیر ملک مسعودی

4415255

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بگذشت2

امیر ملک مسعودی

4415256

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بندری

کاکاخان حسنی

5512641

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بنالم

فرهاد بیژن پور

4417631

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

بوسه زمستانی

کورش و البرز اسدپور

331801

بختیاری٬ محلی ایرانی٬

اسب کهر

توشمال

6611946

بختیاری٬ محلی ایرانی٬