دسته بندی کردی

ته نه میری

علی اکبر مرادی

5515332

کردی٬ محلی ایرانی٬

ته رزیاری

علی اکبر مرادی

5512917

کردی٬ محلی ایرانی٬

جان بی جمال جانان

عزيز شاهرخ

5512363

کردی٬ محلی ایرانی٬

جشن آزادی

علاءالدین بابا شهابی

551772

کردی٬ محلی ایرانی٬

بزم بهار

اقتباسی

441236

کردی٬ محلی ایرانی٬

جفت پا

عبدالله قربانی

5515938

کردی٬ محلی ایرانی٬

بروجرد

ایمان نصرتی90

5514760

کردی٬ محلی ایرانی٬

جم نیان

علی اکبر مرادی

5512943

کردی٬ محلی ایرانی٬

بروجرد2

ایمان نصرتی90

5514761

کردی٬ محلی ایرانی٬

جلوشاهی

امیر حیاتی

5515953

کردی٬ محلی ایرانی٬

جنگه را

امیر حیاتی

5515962

کردی٬ محلی ایرانی٬

بسم الله

میرزا آغه غوثی

5513571

کردی٬ محلی ایرانی٬

چاروکه

سعدالله نصیری

5512380

کردی٬ محلی ایرانی٬

بلبلی غمگین

عزيز شاهرخ

5512357

کردی٬ محلی ایرانی٬

چپی

عبدالله قربانی

5515946

کردی٬ محلی ایرانی٬

چپی2

عبدالله قربانی

5515950

کردی٬ محلی ایرانی٬

بنیامین پیره

علی اکبر مرادی

5512950

کردی٬ محلی ایرانی٬

بناز

سعدالله نصیری

5512346

کردی٬ محلی ایرانی٬

چقدر باید ناز بکشم

مصطفی خزائی

6611230

کردی٬ محلی ایرانی٬