دسته بندی تکنوازی

بداهه نوازی در نیشابورک

داریوش طلایی

5516597

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی در نیشابورک2

داریوش طلایی

5516594

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه در جامه دران

داریوش پیرنیاکان

5516628

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی کرشمه

داریوش پیرنیاکان

5516969

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

زاپاتدو

لیلی افشار

5518469

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی ابوعطا

داریوش طلایی

5516586

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جامه دران

داریوش پیرنیاکان

5516625

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

2ضربی راست

گروه ضربانگ

5515118

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

برگریزان

داریوش پیرنیاکان

5516645

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابوعطا

رضا ورزنده

5517882

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابوعطا

محمد شیر خدایی

5514423

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابوعطا

بابک بوبان

5518598

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جلوشاهی

داود عزیزی

5517816

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جنبش2

سنت سان

5517877

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابوعطا

مرتضی محجوبی

5516078

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جنبش3

سنت سان

5517878

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابوعطا

یوسف فروتن

5517600

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

ابو عطا

مرتضی محجوبی

5517801

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جنگ

داریوش پیرنیاکان

5517024

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬