دسته بندی قشقایی

جنگ نامه

اسفندیار بهزاد پور

5512853

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

جور خزون

مهران بردیده

5513715

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

بلال ترکی

عجم مختاری

5512873

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

بلال ترکی

قربان علی قاسمی

5512905

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

بلال ترکی2

عجم مختاری

5512883

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

جهرمی

مهران بردیده

5513646

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

جهرمی

حمزه کرمی

5514941

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

آسانک1

اسفندیار بهزاد پور

5513845

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

آسانک2

اسفندیار بهزاد پور

5513846

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

اشرفی هلی

گنج علی سلمانی زاده

5512818

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

آغرهلی

گنج علی سلمانی زاده

5512809

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

دسی گلم

مهران بردیده

5513643

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

بید بالا

بیژن نعمتی

5512864

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

بیروقه

مهران بردیده

5513716

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

شیرین لیلانکه

یعقوب مددی

5512903

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

شیر علی مردون

عجم مختاری

5512872

قشقایی٬ محلی ایرانی٬

صابوناتی

مهران بردیده

5513712

قشقایی٬ محلی ایرانی٬