دسته بندی فارسی زبان

آرامش نداره قلبم

عمر کاکر

551155

بازی های رایانه ای٬

شهباز قلندر بی کلام

نصرت فاتح علیخان

5512729

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

بیا تا گل برافشانیم

عبدالله نذریف

5512732

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

شهباز قلندر

نصرت فاتح علیخان

5512730

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

صبا به لطف بگو1

بای محمد نیازی

5512736

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

صبا به لطف بگو2

معروف خواجه بهادر

5512738

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

دلبر.قطعه دوم

رحیم جعفری

4415933

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

مطرب خوش نوا بگو

عبدالجلیل هاشم اف

5512740

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

دیوانه

رحیم جعفری

4415934

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

اگر

رحیم جعفری

4415931

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

اگر آن ترک شیرازی

عبدالنظر حسن اف

5512737

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

اگر غم لشکر اندازد

عبدالله نذریف

5512733

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

رود

رحیم جعفری

4415940

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

رود.قطعه دوم

رحیم جعفری

4415941

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

حمد

نصرت فاتح علیخان

5512728

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

ساقی برخیز و در ده

بای محمد نیازی

5512739

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

مهتاب شبها

رحیم جعفری

4415939

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

روز وصل دوستداران

عبدالله نذریف

5512735

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

کنری

رحیم جعفری

4415935

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬

امروز شاه انجمن

شونغار آدینه بگ

5512734

فارسی زبان٬ پاپ خارجی٬