دسته بندی اکشن

متال گیر

اکارینا

771102

بازی های رایانه ای٬

سایلنت هیل

اکارینا

771105

اکشن٬ بازی های رایانه ای٬

سرقت بزرگ اتوماتیک

اکارینا

771108

اکشن٬ بازی های رایانه ای٬

شمشیر آسمانی

اکارینا

771100

اکشن٬ بازی های رایانه ای٬

ندای خوآرز

اکارینا

771106

اکشن٬ بازی های رایانه ای٬