دسته بندی سخنان رهبر فرزانه انقلاب هميشه به عنوان راه گشا و