دسته بندی این قطعه از آلبوم 100 رنگ رنگ در مایه ابوعطا انتخا